Проекти


2019-2020 „Хубаво е в детската градина“  първа Б група с учители Петя Терзиева и Ярослава Илиева

2020-2021  „Хубаво е в детската градина“  първа Б група с учители Вероника Стоянова и Николай Игнатов

2021-2022 „Хубаво е в детската градина“  първа В група с учители Биляна Ненова и Ирена Йорданова

Прочетете повече

2. ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001  "ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ"

ФИНАНСИРАН ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПО ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

Прочетете повече

Документи - drive.google.com/drive/folders/1pUOhgfTvzguhsslpvj0Lm7e-1UmPT7qN?usp=share_link 

Дейност 1 Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи 

Дейност 2 Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал - в ДГ Русалка от 2019г. със средства на проекта са назначени Психолог и Логопед.

Прочетете повече

Документи - drive.google.com/drive/folders/1vRYRaMFxYO1vX95FvYfeOKptl1dac250?usp=share_link