ДГ "РУСАЛКА" 

гр.Русе

Щастливо дете днес, успешен човек утре !

Детска градина „Русалка” Русе е основана през 1979г. Днес, в двуетажна сграда намираща се на ул. „Шумнатица” № 4 са разположени осем групи с деца и в двуетажна сграда на ул. „Чипровци” № 13а - четири детски групи.

Сградите разполагат с 12 просторни занимални, кабинети по музика, салони за спортни занимания, закрит плувен басейн и сензорна стая в ДГ Русалка на ул. "Чипровци" № 13а, солна стая в ДГ Русалка на ул. "Шумнатица" № 4, кухненски блок, административен сектор, медицински кабинети. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. 

Мисия на детската градина : Утвърждаване на детската градина като модерна и предпочитана, осигуряваща равен шанс, качествено образование, отлична подготовка за училище за всички деца.

Нашата мисия е осигуряване на щастливо детство на всяко дете, изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности, разпалване на естествената любов на децата за учене,  чрез:

Изграждане атмосфера на доброжелателност, сътрудничество, ефективна комуникация между всички участници в предучилищното образование с цел осигуряване на позитивна образователна среда насочена към патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности.

Създаване на образователно пространство благоприятстващо осъществяване на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, стремеж към разгръщане потенциала на всяко дете, възпитание в емпатия и креативност. 

Удовлетворяване на потребностите на всяко дете, зачитане интересите му, чрез включване в обща и допълнителна подкрепа на деца със СОП във всички възрастови групи.

Стремеж за активно взаимодействие със социалната среда, противодействие срещу проявите на агресия, тормоз и насилие, уважение към гражданските права и отговорности.

Гарантирани условия за добро физическо развитие, мотивация за участие в спортни дейности и физическа активност.

Превенция на ранното отпадане на деца от системата на предучилищно образование.

Осигуряване готовност  за начално училищно обучение, съобразно Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Водещи са културно-ориентираните компетенции на децата в играта, в изкуството, в общуването и в поведението.

Визия на детската градина - ДГ „РУСАЛКА” е подготвителна институция в системата на предучилищното и училищното образование в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Проспериращо, конкурентноспособно заведение за деца със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата. Възпитание и обучение в съответствие с общочовешките  ценности за личностен просперитет на деца и учители,  гарантирано от високо квалифицирани специалисти.

Ежедневно се осъществяват педагогически взаимодействия по български език и литература, математика; околен свят; конструктивно технически и битови дейности, музика, изобразително изкуство, физическа култура, игрова култура.

Научете повече

Тук е активиран порталът за електронно кандидатстване в детските заведения на територията на Община Русе.

Там са посочени правилата и критериите за прием в детските заведения на територията на Община Русе, както и подробни ръководства за регистриране на електронното заявление.

Новини